Laboratorijske pretrage

Laboratorijske pretrage važne su u dijagnostici bolesti štitnjače za nužno određivanje koncentracije pojedinih hormona. Prije svega TSH, a preporuka je odrediti ga u kombinaciji s FT4. Međutim dijagnostiku bolesti štitnjače treba voditi liječnik koji će uzeti anamnezu, interpretirati nalaze hormona i ultrazvuka te, po potrebi, zatražiti uputiti na detaljniju dijagnostiku.

Gdje se i na koji način mogu obaviti laboratorijske pretrage i koliko se čekaju nalazi?

Zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj mogu se podijeliti na one u državnom, odnosno županijskom i gradskom vlasništvu te na one u privatnom vlasništvu. Svaki od njih ima svoj izvor financiranja, a o njemu ovisi i dostupnost reagensa za laboratorijske analize. Određivanje hormona štitnjače obavlja medicinsko-biokemijski laboratorij. Ovisno o mreži laboratorija, potrebi stanovništva i obrazovanju kadra, osnovne hormone određuju neki domovi zdravlja, opće bolnice, kliničke bolnice, klinički bolnički centri i privatni laboratoriji. Zadnjih godina bilježi se tendencija rasta odlaska u privatne
laboratorije jer su reagensi uvijek dostupni, čekanje na vađenje krvi je minimalno, a nalazi se mogu dobiti putem e-maila u istom danu.

Tko obavlja analize u laboratoriju?

Laboratorijske analize krvi izrađuju prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike i laboratorijski tehničari, dok su odgovorne osobe specijalisti medicinske biokemije koji potpisuju nalaze i provode niz radnji potrebnih za dobivanje vjerodostojnih nalaza. Specijalisti medicinske biokemije su sveučilišno obrazovani stručnjaci sa završenim petogodišnjim sveučilišnim studijem medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, koji su potom specijalizirali 4 godine medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu na istom fakultetu. Svaki analitički sustav mora biti kontroliran putem unutrašnjih i vanjskih kontrola kvaliteta rada. Unutarnju kontrolu kvalitete provodi svaki laboratorij unutar sebe puštanjem kontrolnih uzoraka deklarirane koncentracije, zadanom frekvencijom, dok vanjsku kontrolu provodi Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu te drugi internacionalni provoditelji kontrola kvalitete.

 

Laboratorij Salzer

Laboratorij SALZER Poliklinika za medicinsku biokemiju i internu medicinu - Zagreb, Velika Gorica - www.poliklinika-salzer.hr

WordPress Ads